Kawruh basa jawa babagan arane anak kewan. Ing khasanah basa jawa, anak kewan kuwi nduweni sebutan utawa aran dewe-dewe sing beda karo indu...
Ana ing postingan iki, aku bakal upload rekaman mp3 gending lancaran kebo giro pangiringing temanten. Rekaman mp3 versi cendak lan versi d...
Dagelan Mataram Nostalgia Basiyo Cs - Blantik Kecelik . Dagelan kanti irah-irahan Blantik Kecelik iku satemene momot sindiran polah tingkahe...
Basiyo mBecak-Dagelan Mataram Nostalgia Tempo Doeloe . Wonten ing satunggaling dinten, Pak Hardjo Gepeng lan Bu Tiek badhe tindak njagong m...
Dagelan Mataram Basiyo Cs - Maling Kontrang-Kantring-MP3 . Sampun puluhan, saged ugi ngantos atusan judul rekaman Dagelan Mataram Pak Basiy...
Sakliyane Indonesia kang migunakake basa Jawa utamane ing kalanganing suku Jawa, pranyata basa jawa uga dipigunakake ana ing manca negara . ...

Patih Sengkuni

Sengkuni utawa Sakuni iku patih ing Ngastina . Sengkuni putrane Prabu Kiswara/Suwala/ Suprala. Sedulure ana papat, yaiku Prabu Gandara, Dew...
Dongeng Rara Mendut-Pranacitra tekan seprene isih dadi lakon kethoprak sing nengsemake. Sing dadi pitakone wong akeh, lelakon kang mirip Ro...
Kasebut ing ramalan Jayabaya sing kaloka: Kali ilang kedhunge, pasar ilang kumandhange, wong lanang ilang kaprawirane, wong wadon ilang wir...
Adhedhasar Babad Demak, Syekh Maulana Maghribi iku sawijine wong Arab kang mumpuni ilmu agama Islam. Asale saka tanah Pasai. Critane isih t...