Tuladha Saking Pak Benu

Kathah tiyang ingkang pikantuk kesuksesan amargi saking ulet lan ubet anggenipun mbudidaya supados kawontenan gesangipun langkung sejahtera. Conthonipun Pak Benu lan bu Santi garwanipun, ingkang mandhe gado-gado lan lothek, mboten tebih saking workshop kula. Kawiwitan rikala semanten pak Benu merantau wonten ing kitha Ngayogyakarta (aslinipun saking daerah plosok Gunung Kidul ), pak Benu nyambut damel dados tukang becak. Amargi mboten wonten papan kagem ngeyup, injih becak menika ingkang dados 'griyanipun'. Menawi sare inggih namung wonten becak karana atap langit kemul mega. Sawetawis mlampah tetaunan saged ngredit sepeda motor bekas.
     Dhados menawi siang narik becak lan menawi ndalu dados tukang ojek, lan saged ngontrak griya ingkang sederhana sanget wonten ing daerah ledhok (pinggir lepen ingkang paling ngandhap) kali Winong. Salah satunggalipun pelanggan becak inggih menika juragan gado-gado/lothek ingkang sampun kawentar ing Jogja inggih punika Lothek Teteg, ingkang bikak sadeyan wonten in sawetanipun Stasiun Sepur Lempuyangan. Danguning-dangu pak Benu mboten namung nderekaken juragan lothek menika menawi tindak blanja dhateng peken, ananging ugi mbiyantu anggenipun sadeyan lothek ngantos 8 taun dangunipun. Injih amargi pak Benu menika saestu sregep tur gathosan sanget, inggih lajeng prigel anggenipun ngracik bumbu-bumbu lothek lan gado-gado. Dhawah begjanipun Pak Benu pikantuk juragan ingkang sae manahipun, lajeng pak Benu dipun paringi pawitan (modal) kapurih mandiri lan nyobi sadeyan piyambak.
     Taun 2002 pak Benu kaliyan bu Santi wiwitan sade lothek mawi grobak wonten ing sa'leripun Selokan Martaram, ngajeng sisih ler Fakultas Peternakan UGM. Kalih taunan pak Benu lan bu Santi nglampahi nyurung grobak injang-sonten kagem sadeyan lothek. Taun 2004 wonten sa'tunggaling 'tuan tanah' ingkang nembe kemawon mbangun deretan ruko wonten sa'celakipun Pak Benu anggenipun sadeyan. Piyantun sugih menika ugi salah setunggilipun pelanggan pak Benu, lajeng paring dhawuh dumateng pak Benu lan bu Santi supadhos kersa manggen salah satunggaling kontrakan ruko menika kanthi bayaran sa' kiyatipun. Inggih mbok bilih diraos sayah sanget menawi terus-terusan enjang-sonten kedhah nyurung grobak tur yuswanipun pak Benu nggih mindhak sepuh lan sampun sudho karosanipun, salajengipun pak Benu sekaliyan wiwit manggen wonten kios ingkang paling pojok kilen ing deretan ruko kala wau.
Raosipun gado-gado pak Benu inggih saestu eco, reginipun ugi mirah katandhing rumah makan gado-gado sanesipun lan ngladhosi pelanggan kanthi ramah mboten dipun damel-damel. Ugi papanipun ingkang strategis (wonten ing lingkungan kalih kampus ageng inggih menika tapal wates UGM lan UNY) dadhos mboten nggumunaken menawi kathah pelangganipun. Sedinten saged nyadhe lotek lan gado-gado watawis 200-300 porsi wiwit jam wolu injing dumugi jam sekawan sonten.
     Gesangipun Pak Benu sakluwarga tansaya ngrembaka, benten kahananipun kaliyan 10 taun kapengker. Pak Benu ingkang mboten sekolah (nanging saged maca-nulis), malah kepara bu Santi ingkang....nuwun sewu...buta huruf (ning nek bab arto nggih teteb ngertos kepara luwih dong banget..hehe..) saged nyekolahaken anak dumugi Perguruan Tinggi UGM. Griya ingkang sae, mobil Daihatsu Xenia lan pinten-pinten motor ugi tanah kagem investasi ing  sawenihipun papan, dados kekayaan lan tabunganipun. Piyantunipun ingkang taberi, ulet, tekun, mboten wegahan tur remen prihatin ndadosaken pak Benu salah setunggiling pelaku UKM ingkang berhasil. Pak Benu lan bu Santi inggih paring bayaran kagem para karyawanipun langkung inggil lipet kalih katandhing karyawan rumah makan sanesipun. Sanajan sampun sukses ananging penampilan lan solah-bawanipun pak Benu tetep prasaja kemawon. Nalika artikel menika kula dhamel, kala wau siang pak Benu nembe bingung badhe padhos karyawan malih, amargi mbenjing Senin awal September menika sampun badhe bikak cabang ingkang sepisanan wonten ing Babarsari, sacelakipun kampus UPN lan kampus Atmajaya. 
     Mugi-mugi seratan ing nginggil punika saged dadhos inspirasi lan motivasi kagem dhiri kula pribadi lan panjenengan sedaya
Labels:

Post a Comment

Silahkan menuliskan komentar Anda di kolom Blogger bagi pengguna akun Google, atau di kolom Facebook jika Anda pengguna Facebook. Trimakasih.

[facebook]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Java Harmony © 2018
Boxed Full
Boxed Background Image
Main Color
#007ABE
Powered by Blogger.